Nacionalni plan mjera ukidanja dentalnog amalgama 2020-2025

dr. Aleksandra Pavelić, stomatolog
Nacionalni plan mjera ukidanja dentalnog amalgama 2020-2025Minimatska konvencija o živi glavni je pravni okvir za suradnju i mjere nadzora o ograničavanju uporabe antropogenih emisija žive i živinih spojeva u zraku ,vodi i tlu. Ovom konvencijom se obuhvaća cjeloviti ciklus žive sa ciljem zaštite ljudskog zdravlja i okoliša.


Hrvatska je potpisnik Minimatske konvencije i kao takva razmotreni su svi aspekti koji se odnose na upotrebu žive tijekom njezinog životnog ciklusa i utvrđene su mjere kao što su zabrana rudarenja žive,ograničavanje trgovine, proizvodnje proizvoda s dodatkom žive i osiguranje sigurnog skladištenja i gospodarenja otpadom koji sadržava živu.

Što to konkretno znači za vas naše pacijente?

Zakonom Ministarstava zdravstva propisana je obaveza izrade nacionalnog plana o mjerama koje namjerava provesti kako bi se ukinula upotreba dentalnog amalgama,uključujući stavljanje na raspolaganje javnosti i dostavu tog plana Europskoj komisiji uz razmatranje mogućnosti potpunog uklanjanja dentalnih amalgama do 2030.god na nacionalnoj razini.

Što se sve napravilo do danas?

Za izradu prijedloga nacionalnog plana Ministarstva zdravstva je formirana multidisciplinarna radna skupina u radu koje uz predstavnike Ministarstva zdravstva sudjeluju predstavnici Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo,Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje kao nacionalnog osiguravatelja,Hrvatske komore dentalne medicine, Ministarstva zaštite okoliša i energetike i predstavnici ordinacija dentalne medicine.

Prilikom izrade nacionalnog plana Hrvatska se vodila čl. 10 EU koji se odnosi na ograničenje i smanjenje upotrebe dentalnih amalgama pa tako :

- od  siječnja 2019. dentalni amalgam se smije koristiti samo u obliku unaprijed doziranih kapsula.

- od 1. srpnja 2018. dentalni amalgam ne smije se upotrebljavati kod liječenja mliječnih zubi , djece mlađe od 15 godina te trudnica i dojilja.


Pravilnikom o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obaveznog zdravstvenog osiguranja kao standardni materijali za izradu ispuna na svim zubima kod osoba do osamnaeste godine propisani su materijali (staklenoionomerni cementi s indikacijom za trajne ispune (staklo-hibridni) i kompozitni materijali), a izmijenom i dopunom Pravilnika o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja obuhvačeni su kompozitni ispuni u svim regijama za trudnice i dojilje. Za preostale osigurane osobe propisani standardni materijal za prednje zube je kompozit,a za lateralne amalgam. Bitno je napomenuti da doktori dentalne medicine izvan Mreže javne zdravstvene službe koji naplačuju uslugu direktno od pacijenta ne koriste amalgam za ispune jer ne zadovoljava estetske kriterije već visokokvalitetne estetske materijale koji su danas na tržištu.

Pitanje prestanka upotrebe amalgamskih ispuna unutar opsega dentalnih usluga obveznog zdravstvenog osiguranja iziskuje ozbiljnu raspravu sa strukovnog, sociološkog te financijskog aspekta. Uz veliku paletu mikro i nano kompozitnih ispuna na današnjem dentalnom tržištu te pojavom novih materijala kao što su staklo-hibridni materijali koji se preporučuju kao alternativa za dentalni amalgam potrebno je strogo voditi računa o standardima koji će pacijentima obveznog zdravstvenog osiguranja osigurati kvalitetnu dentalnu uslugu.

Budući da je u RH već postojećom zakonskom regulativom sa ciljem omogućavanja višeg standarda usluge kao standardni materijal za izradu ispuna na svim zubima kod osiguranih osoba do 18. godine propisan stakloionomerni cement i kompozitni materijal, a isto pravo ostvaruju trudnice i dojilje, stoga ostaje za regulrati pitanje ograničavanja amalgamskih ispuna za preostalu populaciju.

Uzimajući specifičnost hrvatskog nacionalnog modela zdravstvenog osiguranja koje se zasniva na načelima uzajamnosti, solidarnosti i jednakosti prema mišljenju stručnjaka prestanak upotrebe dentalnih amalgama kao što smo rekli iziskuje ozbiljnu raspravu. Ali svjesni smo da jedino proširenje prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za izradu ispuna od drugih dentalnih materijala  za sve osigurane osobe će svesti  upotrebu amalgama na najmanju moguću mjeru predviđenu vremenskim rokom do 31. prosinca 2025. godine.

Doktori medicine

Doktori stomatologije

Bjelovarsko-bilogorska županija

Brodsko-posavska županija

Dubrovačko-neretvanska županija

Grad Zagreb

Istarska županija

Karlovačka županija

Koprivničko-križevačka županija

Krapinsko-zagorska županija

Ličko-senjska županija

Međimurska županija

Nepoznato

Osječko-baranjska županija

Požeško-slavonska županija

Primorsko-goranska županija

Šibensko-kninska županija

Sisačko-moslavačka županija

Splitsko-dalmatinska županija

Varaždinska županija

Virovitičko-podravska županija

Vukovarsko-srijemska županija

Zadarska županija

Zagrebačka županija